Automatyczne czyszczenie zbiorników na ropę naftową – bezpieczniej dla środowiska

terminal paliwowy ze zbiornikami na ropę naftową

Ograniczenie ilości gazowych szkodliwych związków chemicznych emitowanych w procesie automatycznego czyszczenia wielkogabarytowych zbiorników ropy naftowej i produktów ropopochodnych, to planowany efekt realizacji projektu badawczo-rozwojowego spółki Climbex.

Projekt dekontaminacji poszerzy portfel usług oferowanych przez spółkę dla branży logistyki i przerobu ropy naftowej i produktów ropopochodnych o innowacyjną technologię będącą odpowiedzią na zwiększające się wymagania rynkowe i środowiskowe. Spółka otrzymała środki finansowe na realizację projektu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 8,3 mln zł stanowiące 44% kosztów całego przedsięwzięcia. Projekt jest realizowany we współpracy z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym  z Krakowa.

Wzbogacenie technologii ATC

Wielkogabarytowe zbiorniki magazynowe ropy naftowej są okresowo poddawane procesom czyszczenia. Wynika to z obowiązujących przepisów prawnych dotyczących przeglądów technicznych czy zmiany przechowywanego produktu. Czyszczenie zbiornika, w którym były przechowywane produkty naftowe, wymaga zachowania szczególnej ostrożności i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom wykonującym te zadania. Obecnie wykorzystywana przez Climbex technologia czyszczenia (ATC – Automated Tank Cleaning) jest w pełni zautomatyzowana i gwarantuje, poza samym wyczyszczeniem zbiorników, odzysk z osadów dennych wartościowych węglowodorów na poziomie nawet do 95%. W wyniku przechowywania produktu w zbiorniku, na jego dnie gromadzi się osad, który zawiera szkodliwe związki, w tym kancerogenny benzen, toluen, ksylen oraz siarkowodór. Dotychczasowa technologia nie pozwala na wyczyszczenie zbiornika bez wypuszczenia zgromadzonych w nim gazów na zewnątrz.

Projekt dekontaminacji

Celem projektu realizowanego przez Climbex we współpracy z INiG-PIB z Krakowa jest opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych nowej, przyjaznej środowisku naturalnemu technologii dekontaminacji wielkogabarytowych zbiorników. Znaczne obniżenie stężeń związków niebezpiecznych występujących w procesie można osiągnąć dzięki opracowaniu innowacyjnego składu czynników dekontaminujących i środków wspomagających proces rozdziału cieczy odpadowych.

„Opracowywana przez nas technologia ma szansę stać się unikatową w skali światowej” – mówi Mariusz Iskierski, kierownik projektu i dyrektor operacyjny działu Gas & Oil w spółce Climbex. „Jej wprowadzenie na rynek zwiększy efektywność odzysku węglowodorów i znacznie ograniczy w procesie emisję szkodliwych substancji będących efektem ubocznym automatycznego czyszczenia zbiorników. Zwiększy się również bezpieczeństwo pracowników realizujących usługę” – dodaje Iskierski.

Spółka Climbex, będąca częścią Grupy Impel, od wielu lat specjalizuje się w automatycznym czyszczeniu zbiorników i w tym obszarze jest liderem na rynku w Polsce. Realizacja projektu pozwoli efektywniej wykorzystać posiadane przez spółkę systemy ATC i wzmocni pozycję na rynku czyszczenia automatycznego zbiorników.

– „Inwestycja w projekt badawczy w obszarze Industrial Services potwierdza realizację naszej strategii” – mówi Radosław Dąbrowski, prezes zarządzający obszarem usług dla przemysłu w Grupie Impel. „Stawiamy na jakościowy rozwój oferowanych przez nas usług dla sektora przemysłowego. Liczymy na to, że wprowadzenie na rynek nowej technologii czyszczenia zbiorników, spowoduje w najbliższych latach kilkukrotny wzrost naszych przychodów przy zapewnieniu wysokich marż, a pozyskane know-how pozwoli nam wzmocnić pozycję konkurencyjną. Mamy przed sobą duże perspektywy w tym zakresie. Obecnie w Polsce tylko około 37% zbiorników jest czyszczonych z wykorzystaniem technologii ATC” – podsumowuje Radosław Dąbrowski.

Projekt będzie realizowany w ścisłej współpracy z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym z Krakowa. Do głównych zadań zespołu ekspertów ze spółki Climbex oraz Instytutu będą należeć m.in. opracowanie technologii, przeprowadzenie modelowych badań procesu dekontaminacji, opracowanie systemów poboru próbek i gazów, przeprowadzenie prób technologicznych, opracowanie rozwiązań technicznych podawania oraz pobierania medium dekontaminującego oraz zaprojektowanie i budowa nowego systemu mobilnego do dekontaminacji zbiorników. Zakończenie projektu jest planowane na drugą połowę 2021 roku.


Climbex Sp. z o.o. w latach 2018-2021 prowadzi projekt pt: „Opracowanie i weryfikacja w warunkach przemysłowych, technologii dekontaminacji urządzeń i zbiorników produktów ropopochodnych w procesie ich automatycznego czyszczenia”.Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, umowa nr POIR.01.01.01-00-0447/18-00 z dnia 30.11.2018 r.

Zapisz się do naszego newslettera!