Paszportyzacja i inwentaryzacja infrastruktury

Z wykorzystaniem usługi paszportyzacji ewidencjonujemy majątek przedsiębiorstwa, a wszelkie pozyskane dane przenosimy do cyfrowego formatu w postaci jednej spójnej bazy informacji. Przygotowujemy dokładnie opisany model danych, szczegółowe procedury dotyczące obiegu plików i dokumentów, jak również procedury kontroli jakościowej.

Dowiedz się więcej

Inżynier z tabletem pracuje z technologią AR nałożoną na obiekt przemysłowy

Paszportyzacja – wiedza o majątku przedsiębiorstwa

Paszportyzacja to proces pozyskiwania i wprowadzania danych o każdym elemencie infrastruktury sieciowej, w konsekwencji czego każdemu z nich nadawany jest tzw. paszport. Tego typu metryka elementu sieci zawiera dane o jego parametrach, położeniu geograficznym oraz logicznych powiązaniach w relacji z całą pozostałą infrastrukturą.

W projektach paszportyzacyjnych budujemy funkcjonalne i użyteczne zbiory informacji o sieci klienta, a dane pozyskujemy z inwentaryzacji w terenie, istniejącej już dokumentacji papierowej i elektronicznej czy z innych cyfrowych baz danych. W procesie paszportyzacji odpowiednio katalogujemy każdy element sieci nadając mu atrybuty najbardziej użyteczne z punktu widzenia każdego użytkownika, korzystającego z opracowanej bazy danych.

Zastosowanie projektowe

Paszportyzacja największe zastosowanie znajduje w projektach ewidencyjnych rozległych sieci dla branży telekomunikacyjnej, energetyki, przemysłu gazowniczego czy kolei. Z powodzeniem można ją też wykorzystać do ewidencji majątku pojedynczych zakładów przemysłowych czy przedsiębiorstw o rozproszonej sieci placówek.

mapa z oznaczonym terenem, gdzie zinwentaryzowano majątek przedsiębiorstwa w procesie paszportyzacji
mapa z rzutem zinwentaryzowanej sieci FTTH

Korzyści dla Ciebie

  • Pozyskanie wiedzy o majątku przedsiębiorstwa
  • Lepsze zarządzanie majątkiem (pełna baza informacji do planowania działań inwestycyjnych czy utrzymaniowych)
  • Szybka identyfikacja lokalizacji ewentualnych awarii
  • Sprawność w planowaniu prac ekip serwisowych
  • Szybka weryfikacja możliwości świadczenia usług dla ludności w danej lokalizacji
  • Cyfrowa baza danych spójna dla wszystkich użytkowników
  • Ciągłość wiedzy i informacji w przypadku rotacji personelu

Dodatkowe, przydatne dla ciebie informacje

Skanowanie laserowe ↗

Zobacz, jak usługa skanowania laserowego infrastruktury przemysłowej może uzupełniać procesy paszportyzacji i pomagać w budowie cyfrowych zasobów przedsiębiorstwa.

Digitalizacja dokumentacji technicznej ↗

Zadbaj o cyfrową postać dokumentacji technicznej i udostępniaj do pracy bez obaw przed zniszczeniem.

Cyfrowe zarządzanie infrastrukturą przemysłową ↗

Jak zarządzać techniczną infrastrukturą w oparciu o dane cyfrowe? Przeczytaj na blogu, jak pomaga w tym technologia skanowania laserowego 3D.

Dowiedz się więcej o naszych usługach

Sprawdź ofertę