O utrzymaniu ruchu z branżą chemiczną

konferencja Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym

17. edycja konferencji Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym tym razem zaprowadziła nas nad polskie wybrzeże do Jastrzębiej Góry. 21-22 maja był to czas, kiedy intensywnie rozmawialiśmy o bieżących wyzwaniach w obszarze utrzymania ruchu. Eksperci z zakładów przemysłowych oraz dostawcy usług i rozwiązań dla branży wymieniali się doświadczeniami zarówno kuluarach między firmowymi stoiskami, jak też podczas merytorycznych wystąpień.

UR w przemyśle chemicznym

Można dużo mówić o postępującej innowacyjności w utrzymaniu ruchu, ale bez względu na narzędzia, które w tym pomagają, to zawsze sprowadza się to do codziennej, systematycznej pracy w celu zapobiegania degradacji stanu technicznego infrastruktury zakładu oraz występowaniu awarii. Park maszynowy ma działać możliwe jak najbardziej efektywnie i najdłużej jak się da, realizując cele i zadania przedsiębiorstwa. Sprawność infrastruktury technicznej ma wpływ na jakość procesów, półproduktów i wyrobów, a w konsekwencji na konkurencyjność i wynik ekonomiczny. Obszar utrzymania ruchu jest bardzo złożonym problemem z wieloma celami:

  • minimalizacja kosztów produkcji
  • maksymalizacja efektywności produkcyjnej
  • osiągnięcie i utrzymanie wymaganej jakości wyrobów i usług
  • maksymalizacja okresu użytkowania infrastruktury przemysłowej (procesowej i produkcyjnej)
  • stworzenie bezpiecznych warunków eksploatacji urządzeń, a przy tym bezpiecznych warunków pracy dla pracowników
  • stworzenie warunków do spełnienia wymogów środowiskowych.

Eksperci w trakcie konferencji podkreślali, że ważnym elementem polityki utrzymania ruchu jest stała jej aktualizacja i systematyczne wdrażanie postępu technologicznego. Nowoczesne materiały eksploatacyjne, nowoczesne komponenty, z jakich wykonane są maszyny i urządzenia pozwalają ograniczać awaryjność i emisyjność. Dodatkowo cyfrowe technologie pozwalają na dalece zaawansowane modelowanie procesów, predykcyjne analizy, czy sprawne zarządzanie wiedzą o instalacjach. Codzienna, fizyczna praca operacyjna już nierozerwalnie łączy się z cyfrowymi danymi, które przekładają się na wiele zalet w zarządzaniu działalnością zakładu.

Czyszczenie przemysłowe elementem wsparcia obszaru UR

„Zespół Climbexu wspiera wykonawczą stronę procesów utrzymania ruchu w zakładach chemicznych” – mówi Jarosław Pogoński, menedżer ds. obsługi klientów. „Realizujemy to poprzez usługi specjalistycznego czyszczenia instalacji przemysłowych oraz udział w pracach remontowych podczas przestojów technologicznych. Zadania są bardzo zróżnicowane pod względem zaawansowania technologicznego, jak i stopnia trudności, co wynika ze specyfiki i złożoności instalacji w zakładach tej branży. W każdym zleceniu dobieramy technologie czyszczenia tak, by  ograniczać ryzyko awaryjności zakładowych instalacji i maksymalnie wspierać ich żywotność” – ocenia ekspert.

Duża część infrastruktury zakładów chemicznych i petrochemicznych uznawana jest za wysoce krytyczną – czy to z punktu widzenia bezpieczeństwa, czy też z uwagi na kluczową rolę w obrocie gospodarczym. Wysoka krytyczność infrastruktury przemysłowej wymaga jednocześnie wyższego poziomu nadzoru i zarządzania. Stąd też dbałość o tego typu instalacje po stronie firm ma swoją wysoką rangę. Na pewno można tu zaliczyć terminale paliwowe, zbiorniki surowcowe i magazynowe, instalacje wybuchowego heksanu czy te z chemikaliami żrącymi i toksycznymi.

„Czyszczenie instalacji wysokiego ryzyka wymaga wysokich kompetencji i nie każda firma jest w stanie realizować tego typu projekty” – mówi o działalności spółki Jarosław Pogoński. „Wymagają często wielotygodniowych przygotowań, a podczas wykonania usługi, zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa. Na przykład przy czyszczeniu zbiornika brudnego heksanu nie ma miejsca na jakąkolwiek pomyłkę. Do czyszczenia zbiorników magazynowych na ropę naftową wykorzystujemy automatyczną technologię typu non-man-entry, by chronić pracowników. Po wyczyszczeniu zbiornika realizujemy prace remontowe i serwisowe. To niezbędne, by zbiornik mógł bezawaryjnie służyć przez kolejne 5 lat. Dodatkowo cykliczne prace remontowe są konieczne pod kątem przygotowania zbiornika do inspekcji Urzędu Dozoru Technicznego” – dodaje Jarosław Pogoński.

Czy AI zmieni sposób zarządzania infrastrukturą zakładu?

Technologia sztucznej inteligencji (AI) to obowiązkowy punkt programu każdej konferencji. Eksperci w zakresie zastosowania AI w procesach utrzymania ruchu i zarządzania infrastrukturą krytyczną, dostrzegają wiele zalet ale i zagrożeń. Unia Europejska dąży do wyważonego stanowiska w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji i już pracuje nad projektem rozporządzenia w zakresie ustanowienia zharmonizowanych przepisów w zakresie wprowadzania do obrotu, oddawania do użytku i użytkowania systemów sztucznej inteligencji. Przepisy te mają także wprowadzać stosowne zakazy niektórych praktyk związanych ze sztuczną inteligencją i regulować kwestie wprowadzania do obrotu efektów z pracy z wykorzystaniem technologii AI i informowania o tym społeczeństwa.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w zakładach przemysłowych w procesach optymalizacyjnych i zarządczych wymaga zachowania szczególnej ostrożności i stałej analizy potencjalnych ryzyk.

Remonty i UR w liczbach

Ponad 300 uczestników, 100 firm i zakładów, 53 stoiska dostawców, 5 paneli tematycznych o przeróżnych aspektach utrzymania ruchu – tak pokrótce w liczbach wygląda podsumowanie tegorocznej konferencji.

Doskonałość w utrzymaniu ruchu to nieustanny proces doskonalenia wielopoziomowego.  Potrzebne są kompetencje inżynierskie, budowanie kultury odpowiedzialności, właściwa komunikacja, jasno określona strategia, cele i zadania. To jedyna droga, by myśleć o innowacjach i stale zwiększać poziom bezpieczeństwa przemysłowego.

Zdjęcia: zasoby Climbex Sp. z o.o. / BMP Sp. z o.o. Sp.k.