Czyszczenie silosu magazynowego dla branży spożywczej

Wnętrze silosu z resztkami zanieczyszczonego cukru

Dezynfekcja silosów do magazynowania cukru jest jednym z kluczowych elementów utrzymania wysokiej jakości przechowywanego produktu oraz zapewnienia bezpieczeństwa produkowanej żywności. Proces ten jest niezbędny, aby zapobiegać rozwojowi niepożądanych mikroorganizmów, które mogą nie tylko degradować jakość cukru, ale również stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Awaryjne mycie i dezynfekcja z wykorzystaniem technik alpinistycznych

„Usługę czyszczenia silosu wykonaliśmy w zakładach produkujących soki zagęszczone, przetwory owocowe oraz aromaty owocowe” – mówi Krzysztof Bułaj, kierownik realizacji robót w spółce Climbex. „Czyszczenie było wymagane, gdyż zakładowe laboratorium stwierdziło w silosie obecność drobnych zanieczyszczeń stałych, które mogłyby zanieczyścić przechowywany w nim produkt. Produkcja żywności w zakładzie wymaga komponentów wysokiej jakości, a przede wszystkim spełniających odpowiednie standardy mikrobiologiczne. Zanieczyszczony cukier mógłby doprowadzić do wstrzymania procesu produkcji i strat przedsiębiorstwa” – dodaje Krzysztof Bułaj.

Podczas realizacji zlecenia wyczyszczono wewnętrzne powłoki silosu o pojemności 140m3 (średnica 3,5 m i wysokość 14,5m). Z uwagi na konstrukcję zbiornika usługa mogła być wykonana wyłącznie przy użyciu technik alpinistycznych.

„Alpiniści przemysłowi do wnętrza zbiornika mogli dostać się tylko poprzez górny właz. Aby przygotować silos na przyjęcie nowego ładunku, zawieszeni na linach technicy wykonali czyszczenie hydrodynamiczne wewnętrznych powierzchni pompami pod ciśnieniem 500 bar” – komentuje dalej Krzysztof Bułaj.

Pozostałości cukru oraz popłuczyny po czyszczeniu były na bieżąco ewakuowane przez odpływ spustowy zamontowany na dnie zbiornika. Sam proces dezynfekcji wykonano z użyciem specjalistycznych środków chemicznych, dopuszczonych do stosowania w przemyśle spożywczym. Na koniec zbiornik dokładnie osuszono, aby wilgotne środowisko nie generowało wtórnego zanieczyszczenia drobnoustrojami.

Czyszczenie hydrodynamiczne

Czyszczenie hydrodynamiczne polega na wykorzystaniu strumienia wody, który pod dużym ciśnieniem jest kierowany na czyszczone powierzchnie. W ten sposób można skutecznie usunąć wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, nawet w trudno dostępnych miejscach. Ponadto woda stanowi bezpieczne medium dla czyszczonych instalacji. Nie wchodzi w reakcję z różnego rodzaju powłokami stosowanymi w zbiornikach technologicznych i przemysłowych, co eliminuje ryzyko trwałego ich uszkodzenia.

Dobre praktyki i sprawność w realizacji

Najważniejszym celem było wykonanie zlecenia w możliwie jak najkrótszym czasie oraz zachowanie wysokiego reżimu sanitarnego. Zespół Climbexu wykonał zadanie w zaledwie jeden dzień, a w trzech zamknęła się cała procedura przygotowania zlecenia, podpisania go, wykonania prac oraz końcowa rewizja wraz z podpisaniem protokołu powykonawczego. Klient otrzymał w ustalonym terminie czystą i bezpieczną przestrzeń magazynową, w której mógł zbuforować surowiec wykorzystywany w procesach produkcyjnych. Szybka reakcja zakładu i sprawna współpraca sprawiły, że nie dopuszczono, aby zidentyfikowane zanieczyszczenia przeniosły się na dalsze etapy procesów przetwórczych.