Cyfrowa i bezpieczna – transformacja przemysłu chemicznego

Prelegent podczas konferencji Cyfrowa i bezpieczna - transformacja przemysłu chemicznego

W dniach 20-21 września br. w Katowicach odbyła się konferencja organizowana przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC) pt. „Cyfrowa i bezpieczna – transformacja przemysłu chemicznego”. Wydarzenie skupiło szereg przedsiębiorstw i instytucji bezpośrednio lub pośrednio związanych z branżą chemiczną.

Konferencję zorganizowano w nowej formule Workshop & Networking. Była to wyjątkowa okazja, by wyjść poza tradycyjne debaty i krótkie prezentacje. Wydarzenie oparto o formułę warsztatów, pokazów, case-study i otwartych moderowanych dyskusji z udziałem wszystkich uczestników. Interakcja z uczestnikami spotkań pozwoliła na bieżąco omawiać pytania i wątpliwości słuchaczy, zgłębiać bardziej interesujące wątki i przedyskutować praktyczne podejście do wielu problemów i strategicznych tematów dotykających przemysł chemiczny.  

Przemysł chemiczny w ciągłej transformacji

Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z planowanymi oraz aktualnymi zmianami w zakresie regulacji prawych, dobrymi praktykami czy innowacyjnymi rozwiązaniami z obszarów bezpieczeństwa procesowego i higieny pracy, cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa. Kameralne spotkania z ekspertami zostały podzielone na dwie ścieżki tematyczne – jedna była poświęcona zagadnieniom realizowanym w ramach Programu Bezpieczna Chemia, na drugiej omawiano problemy w ramach Projektu Chemia 4.0.  

Oba projekty to kluczowe inicjatywy realizowane przez Polska Izbę Przemysłu Chemicznego. Jak  podaje PIPC – „Program Bezpieczna Chemia to jedyny w Polsce projekt poświęcony kwestiom szeroko rozumianego bezpieczeństwa, skierowany do przedsiębiorstw sektora chemicznego. Projekt koncentruje się wokół zagadnień związanych z bezpieczeństwem procesowym, znaczeniem BHP, legislacją oraz współpracą z organami kontroli i promocją dobrych praktyk. Celem działań jest zwiększenie świadomości znaczenia bezpieczeństwa pracy w firmach członkowskich PIPC oraz promowanie najwyższych standardów działań w obszarze bezpieczeństwa w całym przemyśle chemicznym. Z kolei Projekt Chemia 4.0, utworzony w 2018 r., jest odpowiedzią na zmiany i nowe kierunki rozwoju wynikające z wdrażania rozwiązań czwartej rewolucji przemysłowej.” Program wspiera promocję technologii cyfrowych wspierających transformację branży chemicznej, propaguje nowe rozwiązania oparte o digitalizację procesów, które jednocześnie zwiększają bezpieczeństwo pracy na instalacjach przemysłowych.

Climbex & Dekonta – współpraca na rzecz branży chemicznej

„Do współpracy zaprosiliśmy czeskich Partnerów ze spółki Dekonta” – mówi Grzegorz Szymański, odpowiedzialny  za rozwój usług na rynkach zagranicznych w spółce Climbex. „Dotychczasowa nasza współpraca potwierdza, że poprzez połączenie kompetencji możemy w szerszym zakresie obsługiwać branżę chemiczną i petrochemiczną, dając tym samym klientom większą wartość ze współpracy i większy poziom bezpieczeństwa.” – dodaje Szymański.

Podczas konferencji przedstawiciele spółki Dekonta zaprezentowali zaawansowane metody bezpośredniego wiercenia, wtryskiwania oraz monitorowania zanieczyszczeń w gruncie. Omówiono sposoby rekultywacji terenów po zanieczyszczeniu chemikaliami oraz technologie wykorzystywane w procesach remediacji.

„Dekonta ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu terenami skażonymi oraz w budowaniu strategii działania ukierunkowanych na usuwanie zanieczyszczeń z gleby, wody, ścieków czy odpadów” – mówi Vojtech Musil, Business Development Manager z Dekonty. „Jedną z technologii stosowanych w tym zakresie jest bioremediacja, której celem jest przyspieszenie pożądanych procesów biologicznych, by jak najszybciej uzdatnić miejsca zanieczyszczone. W tym celu wykorzystujemy opracowane przez naszą spółkę zawiesiny bakteryjne DEKONTAM®. Roztwory te zawierają szczepy bakterii o wysokim potencjale biodegradacji, a do tego są nietoksyczne, niepatogenne, bez GMO, nadają się do oczyszczania gleby, osadów, wód gruntowych i ścieków oraz są zatwierdzone przez odpowiednie władze” – dodaje Vojtech Musil.

Dekonta posiada know-how i nowoczesny sprzęt, aby skutecznie oczyszczać wysokie stężenia węglowodorów ropopochodnych w zanieczyszczonych glebach. Tym samym jest doskonałym wsparciem w projektach realizowanych przez Climbex, a dotyczących specjalistycznego czyszczenia i remontów wielkogabarytowych zbiorników magazynowych na terminalach paliwowych, w rafineriach, czy tam gdzie możliwy jest wyciek substancji ropopochodnych do środowiska naturalnego.

Wyzwania dla przemysłu chemicznego

Na wydarzeniu poruszono wiele kwestii bardzo ważnych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju przemysłu chemicznego. Omawiano aspekty prawne dotyczące wymagań klimatycznych. Rozmawiano o technologiach cyfrowych, wprowadzających nową jakość w zarządzaniu sprawnością biznesową. Uczestnicy mogli zgłębić wiedzę w zakresie najnowszych trendów i innowacyjnych technologii, które kształtują przyszłość branży. Pomiędzy tymi tematami wciąż jednak poszukujemy odpowiedzi na pytanie, jak pogodzić zrównoważony rozwój zakładów chemicznych z efektywnością ekonomiczną i utrzymaniem wysokiej konkurencyjności.

Pewnie o tym porozmawiamy na kolejnym branżowym wydarzeniu.