Awaria kotła fluidalnego

Instalacja przemysłowa elektrowni

W zakładach energetycznych do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej wykorzystywana jest metoda fluidalnego spalania. Technologia ta umożliwia spalenie nie tylko paliw tradycyjnych, ale także wszelkiego rodzaju odpadów, będących nośnikiem energetycznym.

Piece fluidalne wykorzystywane do tego celu stanowią kluczową infrastrukturę przemysłową. Z ich wykorzystaniem utrzymana jest odpowiednia gospodarka energetyczna zakładu. Są w stanie przetwarzać niskokaloryczny węgiel z dużą zawartością popiołu, niskiej jakości paliwa stałe i płynne, biomasę, czy też wykorzystać ciśnieniowe złoża filtracyjne.

Technologia fluidalnego spalania

Prawidłowe funkcjonowanie kotłów fluidalnych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa ma ogromne znaczenie dla ich sprawności energetycznej. Dziś wiele firm prowadzi modernizację ciepłowni opartą o technologię fluidalnego spalania. Technologia ta szeroko jest stosowana w energetyce i przemyśle chemicznym. Procesy fluidalnego spalania (fluidyzacji) stwarzają bardzo korzystne warunki dla przebiegu reakcji fizycznych i chemicznych połączonych z dużymi efektami cieplnymi. Dodatkowo spalanie w kotłach fluidalnych wykazuje wiele zalet w porównaniu do procesów, jakie zachodzą w wyniku spalania w kotłach pyłowych. Zauważalna jest znaczna redukcja emisji zanieczyszczeń do środowiska (ograniczenie emisji węglowodorów, tlenków siarki czy dwutlenku azotu) oraz istnieje możliwość spalania paliw niskokalorycznych. Dodatkowo proces spalania osiąga bardzo dobry współczynnik wymiany ciepła w komorze paleniskowej i pozwala na gospodarcze wykorzystanie, powstających w kotłach, odpadów paleniskowych.

Przestój technologiczny

Na terenie czeskiego zakładu przemysłowego uległ awarii kocioł fluidalny, a zespół Climbexu został powołany do szybkiego usunięcia skutków tej awarii. Powstały ograniczenia w zachowaniu ciągłości procesów technologicznych, a specjaliści z Climbexu dążyli do jak najszybszego ponownego uruchomienia pracy instalacji.

Szybko rozpoczęto prace w, zalanej awaryjnie wodą, komorze paleniskowej kotła fluidalnego typu CFB-K14. Audyt infrastruktury wykazał, że należy także oczyścić wnętrze niedrożnych rurociągów drenujących. Do tego zadnia wykorzystano technologię czyszczenia wysokociśnieniowego. Ekipa techniczna w ciągu zaledwie 8 godzin sprawnie i bezpiecznie usunęła skutki zdarzenia, ograniczając przestój awaryjny kotła do niezbędnego minimum.

Ładowarka próżniowa do zadań specjalnych

W usunięciu awarii wykorzystano ładowarkę próżniową Koks Ecovac Combi o wydajności 8000 m³/h przepływu powietrza przy maksymalnym podciśnieniu roboczym wynoszącym 10 kPaA. Wyposażona jest w pompę wysokociśnieniową do mycia strumieniem wody o ciśnieniu roboczym do 1000 bar i wydatku 90 l/min.

Z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu ekipa techniczna oczyściła 40 mb rury o średnicy Ø22mm z osadów stałych. Dzięki temu udrożniono przegrzewacze kotła, zwiększając jego wydajność. Z osadów płynnych wyczyszczono także dno dyszowe komory paleniskowej. Następnie całą  jego powierzchnię osuszono i w krótkim czasie ponownie uruchomiono pracę kotła.